Simple 2000 Honkaku Shikou Series
VolJapanese NameDeveloperEuropean NameEuropean PublisherNotes
1The Shougi ~Morita Kazuo no Shougi Shinan~
The Shougi ~Kazuo Morita's Shougi Teaching~
Yuki Enterprise   
2The IgoYuki Enterprise   
3The ChessYuki EnterpriseMaster Chess505 GameStreet 
4The MahjongWarashi   
5The Kiryoku Kentei ~Tanoshiku Manaberu Igo Nyuumon~
The Kiryoku Certification ~Igo Introduction for Enjoyable Learning~
Yuki Enterprise   
6The CardAmedioUltimate Casino505 GameStreet 
Back